Photo of Alexis Koukari

Alexis Koukari

8th Grade Teacher